பழையமாணவர் ஒன்று கூடல் ஒன்று கூடல் - 2016

SCAN 20160408 060857587எமது கல்லூரி பழையமாணவர் ஒன்று கூடல் ஒன்று எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி கல்லூரியில் இடம்பெறவுள்ளது.

 

watermarked-SCAN 20160408 060857587