புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 181 புள்ளிகளைப் பெற்று எமது கல்லூரிக்குப் பெருமை சேர்த்த செல்வன் சண்முகதாஸ் கீர்த்தி எமது ஆசிரியர்களால் கொளரவிக்கப்பட்டார்

 

புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 181 புள்ளிகளைப் பெற்று எமது கல்லூரிக்குப் பெருமை சேர்த்த செல்வன் சண்முகதாஸ் கீர்த்தி எமது ஆசிரியர்களால் கொளரவிக்கப்பட்டார்.

grade 5 1

Grade 5 2