சிதம்பராக்கல்லூரி தொடர்பான Sunday Times பத்திரிகையில் வெளியான கட்டுரை.

 

கடந்த அக்டோபர் மாதம் 26 ஆம் திகதி 2014 இலங்கையின் பிரபல ஆங்கில பத்திரிகையான Sunday Times இல் வெளியான எமது கல்லூரி தொடர்பான கட்டுரை.

CC sundaytimes

cc-sun-1

cc-sun-1

cc-sun-1

cc-sun-1

cc-sun-1