ஆராதனை மண்டப புனரமைப்பு பணிகள் ( மேலதிக இணைப்பு- 26-02-2014)

Children's Well-wishers Network (CWN) ஆல் புனரமைக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஆராதனை மண்டபத்தின் இறுதிக்கட்டவேலைகள் நடைபெறுகின்றது.