பழைய மாணவர் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் - 2014-02-14

இன்று(14-02-2014) நடைபெற்ற சிதம்பராக்கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கை மற்றும் கணக்கறிக்கை.

 

 

IMGq 0001

IMGq 0002

IMGq 0003

IMGq 0004

IMGq 0005

PDF