பழையமாணவர் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள கணக்கறிக்கை [10/02/2013 - 31/07/2013]

ppa vvt ac 2013 1கணக்காய்வு செய்யபட்ட கணக்கறிக்கை மாதாந்த நிர்வாகசபை கூட்டத்தில், சமர்பிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 10.02.2013 இல் தாம் பொறுப்பேற்றது முதல் 31.07.2013 வரையான வரவு செலவு விபரங்கள் உள்ளடக்கபட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ள முதலாவது கணக்கறிக்கை.

 

ppa vvt ac 2013 1

 DOWNLOAD PDF