கல்விஅமைச்சு மற்றும் சுகாதார அமைச்சும் இணைந்துநடாத்திய வடமராட்சி வலய தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகளின் சுகாதார மருத்துவக்கண்காட்சி

2013-10-23 10.30.47கல்விஅமைச்சு மற்றும் சுகாதார அமைச்சும் இணைந்து நடாத்திய வடமராட்சி வலய தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகளின் சுகாதார மருத்துவக்கண்காட்சி பருத்தித்துறை ஹாட்லிக்கல்லூரியில் 23-10-2013 அன்று நடைபெற்றது. எமது கல்லூரி மாணவர்களின் உருவாக்கப்பட்ட ஆக்கங்களும் இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. மேலும் இக்கண்காட்சி நிகழ்வின் நிறைவாக இடம்பெற்ற கலாச்சார நிகழ்வில் எமது கல்லூரி மாணவர்களால் ஆற்றுகை செய்யப்பட்ட நாடகம் இரண்டாம் இடத்தைப்பெற்றுக்கொண்டது.

 

2013-10-23 10.30.47

 

2013-10-23 10.31.08

2013-10-23 10.31.51