சிதம்பராக்கல்லூரி நலன்புரி வலையமைப்பினரால் (CWN) நடாத்தப்பட்ட கணிதப்போட்டி - 2013

cwn(5)சிதம்பராக்கல்லூரி நலன்புரி வலையமைப்பினரால் (CWN) நேற்று கணிதப்போட்டி Mathematics Challenge 2013  பிரித்தானியாவில் வெற்றிகரமாக நடாத்தப்பட்டது. பெற்றோர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் தங்கள்  பிள்ளைகளை  இப்போட்டிக்கு தயார்படுத்தி இதற்கு மிகவும் ஆதரவளித்தனர். சென்ற ஆண்டு 280 மாணவர் பங்குபற்றிய  Mathematics Challenge இல் இந்த ஆண்டு 1300  மாணவர்கள் பங்குபற்றியது சிதம்பராக்கல்லூரிக்கு மிகவும் பெருமை தேடித்தந்துள்ளது.