பெற்றோர்க்கு மதிப்பளித்தல் - சமூகவிழிப்புணர்வு - 18-10-2012

இந்நிகழ்வில் மாணவர்கள் பெற்றோர்களை வணங்கி கௌரவித்து அவர்களின் ஆசீர்வாதம் பெறும் சிறப்புநிகழ்வும் கலைநிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றது..